Menu
https://www.baby2b.nl/de-praktijk/privacyregelement
Heb je ons nodig? Bel 035 - 52 68 120
Kennis maken?
 

Privacyreglement van Verloskundecentrum Judith Govers B.V.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in ons Verloskundecentrum

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verloskundecentrum

In ons Verloskundecentrum kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van het Verloskundecentrum

Verloskundecentrum Judith Govers B.V. is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in het verloskundecentrum plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet het verloskundecentrum als volgt:

    •    Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

    •    Voor zorgverlening.

    •    Voor doelmatig beheer en beleid.

    •    Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

    •    Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

•    U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

•    Alle medewerkers binnen Verloskundecentrum Judith Govers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

    •    Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

•    Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

    •    Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

    •    Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

    •    Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat  nodig mocht zijn.

    •    Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van  de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens         op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

    •    Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

    •    Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een e-mail (info@baby2b.nl) kenbaar maken aan Verloskundecentrum Judith Govers. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Verloskundecentrum Judith Govers B.V. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de verloskundige).

Uitwisseling gegevens

Verloskundecentrum Judith Govers B.V. wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de overige zorgverleners zoals huisarts, gynaecoloog, Geboorteteam het Gooi, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Bent u bij de gynaecoloog geweest, dan deelt die op zijn beurt een terugkoppeling met het verloskundecentrum. Zo weet de verloskundige precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundecentrum bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude verloskundige het dossier overdraagt aan uw nieuwe verloskundige.  De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude verloskundige heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe verloskundige.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw verloskundige hierover graag met u in gesprek.

Privacy op deze website

Privacy- en cookieverklaring

Bij Verloskundecentrum Judith Govers B.V. hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

•    Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

•    Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.

•    Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

•    Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

•    Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

    •    NAW gegevens

    •    Geslacht

    •    Geboortedatum

    •    E-mailadres

    •    Telefoonnummer

    •    Gegevens betreffende uw gezondheid

    •    De naam van uw zorgverzekeraar

    •    De naam van uw andere zorgverleners

    •    Tijdstip van uw afspraak

    •    Betalingsgegevens

    •    IP-adres

Per dienst wordt aangegeven welke gegevens wij verzamelen.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

    •    Het aanmaken van uw account

    •    Het inloggen op uw account

    •    Het bijhouden van uw medisch dossier

    •    Het inplannen van een afspraak

    •    Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult

    •    Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren

    •    Het versturen van een nieuwsbrief

    •    Het verbeteren van onze dienstverlening

    •    Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

Verloskundecentrum Judith Govers B.V.

Ambachtsweg 46

1271 AM Huizen

035- 52 681 20

www.baby2b.nl

info@baby2b.nl

Heb je vragen? Neem gerust contact op.
Kennis maken Stel een vraag